Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego cornucopiagarlic.com.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cornucopiagarlic.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy cornucopiagarlic.com.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. cornucopiagarlic.com.pl – Ilekroć w nn. Regulaminie mowa o cornucopiagarlic.com.pl należy rozumieć przez to odpowiednio Sklep Internetowy cornucopiagarlic.com.pl lub/i jego właściciela: CORNUCOPIA SP Z O O z siedzibą pod adresem UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000958950, posiadająca numery NIP: 5272993213, REGON:521449194.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cornucopiagarlic.com.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy cornucopiagarlic.com.pl, działający pod adresem www.cornucopiagarlic.com.pl, prowadzony jest przez CORNUCOPIA SP Z O O z siedzibą pod adresem UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000958950, posiadająca numery NIP: 5272993213, REGON: 521449194.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: ◦ zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; ◦ warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; ◦ zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, lub b.) inną przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Safari, … c.) minimalna rozdzielczość ekranu [1024] x [768] pikseli.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cornucopiagarlic.com.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cornucopiagarlic.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.”

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podczas składania zamówienia “bez rejestracji” jest tworzone konto z danymi potrzebnymi do realizacji zamówienia czyli dane teleadresowe.Po złożonym zamówieniu nr ID lub numer zamówienia jest przechowywany w systemie do późniejszych celów tj. zwrot produktu czy reklamacji. W ten sposób identyfikujemy zamówienie dla zwrotów produktu lub reklamacji i usprawnia to realizację.Podczas rejestracji konta w systemie użytkownik podaje swój unikatowy login, który pozostaje bez możliwości późniejszej zmiany jego nazwy, loginu również nie można potem skasować. Na życzenie klienta/użytkownika dane teleadresowe mogą zostać skasowane i konto zablokowane, ale login pozostaje w systemie. Dlatego w loginie nie powinno podawać się danych, których się nie chce aby pozostawały w systemie.cornucopiagarlic.com.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: ◦ podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, ◦ dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, ◦ dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez cornucopiagarlic.com.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię cornucopiagarlic.com.pl.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody cornucopiagarlic.com.pl
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: ◦ niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, ◦ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, ◦ niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), ◦ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla cornucopiagarlic.com.pl, ◦ korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, ◦ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Rozmiar odzieży Firma cornucopiagarlic.com.pl oferuje różnorodny towar, spełniający wysokie oczekiwania zadowolonych z usług klientów. Posiadamy szeroki wybór produktów RÓŻNYCH producentów, dlatego sugerujemy, aby nie kierowali się Państwo rozmiarem z metki, który jest podany w opisie produktu. W większości producenci posiadają odmienną rozmiarówkę. W związku z tym przy każdym produkcie widocznym w naszym sklepie załączona jest tabela rozmiarów. Klient przed zakupem zobowiązany jest do zapoznania się z ową tabelą, w celu uniknięcia zakupu nieprawidłowego rozmiaru.W trosce o rzetelność danych mierzymy odzież od przodu, na płasko, bez rozciągania, z zapiętymi guzikami lub zasuniętym zamkiem (jeśli takowe posiada). W celu dopasowania nowej odzieży proponujemy zmierzyć w taki sam sposób swoje ulubione, najbardziej dopasowane ubranie. Aby otrzymać obwód uzyskaną wartość należy pomnożyć x2.W każdym modelu mierzona jest jedna sztuka z każdego rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja błędu +/- 3 cm).

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cornucopiagarlic.com.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z cornucopiagarlic.com.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest realizowana do krajów europejskich wraz z Turcją oraz do krajów po za europejskich, do Państw nienależących do Unii Europejskiej, ale będące stroną układów i porozumień z UE, Ukarina, Białoruś, Rosja i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.Towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Przeważnie 24h od momentu złożenia zamówienia przez konsumenta, ale maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu księgowania zapłaty. Jednak w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w ciągu 5 dni roboczych. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku. Nie wysyłamy paczek w soboty, niedziele oraz święta. Kurierzy nie pracują w weekendy.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: ◦ Poczty Polskiej ◦ Kurier Poczty Polskiej 48h (Pocztex oraz GLOBAL Expres) ◦ Firmy kurierskiej DPD ◦ Paczkomat InPost ◦ Odbiór osobisty: możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: CORNUCOPIA SP Z O O z siedzibą pod adresem UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA. Odbiór osobisty prosimy uprzedzać powiadamiając nas telefonicznie.Koszty dostawy wynoszą: PRZESYŁKA KURIERSKA do 5 kg “DPD” PRZEDPŁACONA: 14,99 PLN, PRZESYŁKA KURIERSKA “DPD” PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: 20 PLN (za pobraniem płatność wyłącznie gotówką). Koszt dostawy Pocztą Polską z dostawą do klienta 14,99 PLN, z dostawą do placówki 14,99 PLN. InPost Paczkomaty 24/7 za 15,99 PLN do 5 kg. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Przewidywany termin realizacji dostawy według przewoźników:
  1. Przesyłki krajowe ▪ za pośrednictwem firmy kurierskiej czas dostawy 2-3 dni robocze ▪ za pośrednictwem kuriera poczty polskiej 2 dni robocze lub przesyłki zagraniczne do sprawdzenia
  2. Przesyłki zagraniczne ▪ za pośrednictwem poczty polskiej Global Expres – czas dostawy uzależniony od kraju odbiorcy do wglądu TUTAJ ▪ – za pośrednictwem poczty polskiej czas dostawy 7 – 10 dni roboczych ▪ – za pośrednictwem firmy kurierskiej do 2 dni roboczych.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cornucopiagarlic.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.Więcej na stronie Koszty i sposób dostawy

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: ◦ przelewem: płatności przyjmujemy systemowo. Brak w tytule przelewu nr / symbolu zamówienia, które znajduje się w wiadomości otrzymanej po zakupie uniemożliwi systemowi identyfikację przelewu i prawidłowe zaksięgowanie Państwa wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie zlecone przelewy. ◦ za pobraniem (płatność przy odbiorze) ◦ płatnością w systemie PayU ◦ płatność z Orange (Orange Finanse) ◦ płatnością w systemie PayPal (do płatności naliczona zostanie dodatkowa opłata 4,50% od wartości wpłaty)

Prawo odstąpienia od umowy

Początek biegu terminu w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, tzn. umowy sprzedaży towarów:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać do nas formularz odstąpienia od umowy wraz z zakupionym produktem na adres: (CORNUCOPIA SP Z O O z siedzibą pod adresem UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA) jako jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem kosztów odesłania do nas przez Państwa produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku poniosą Państwo tylko koszt odesłania do nas zwracanego produktu (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem). Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje:

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres CORNUCOPIA SP Z O O z siedzibą pod adresem UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie w/w 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić (będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) wraz z wypełnionym i załączonym do przesyłki formularzem oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;- umowy zawartej na aukcji publicznej;

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:CORNUCOPIA SP Z O O z siedzibą pod adresem UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA biuro@cornucopia.com.pl

– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

– Data zawarcia umowy()/odbioru()

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

() Niepotrzebne skreślić.*

Alternatywne gotowe formularze do pobrania i wydrukowania:

Formularz zwrotu w PDF

Adres do wysyłki: CORNUCOPIA SP Z O O UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane konto bankowe Klienta.

Nie odbieramy paczek ze zwrotami towarów ze skrytek InPost. Prosimy o przesłanie zwrotu towaru na podany adres powyżej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie ma możliwości osobistego zwrotu towaru.

Zwrot następuje w takiej samej formie jak płatność, a w przypadku płatności przy odbiorze kurierowi zwrot jest dokonywany wyłącznie na wskazanych przez klienta rachunek bankowy.

Towar należy starannie zapakować, aby uchronić go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwracany towar powinien być w firmowym opakowaniu producenta. Szczególne zastosowanie ma to do zwrotu koszul, które ze względu na swoją szczególną specyfikę powinny być w woreczkach foliowych wraz z elementami usztywniającymi i spinającymi. W przypadku braku etykiety, firmowego opakowania producenta i jego elementów dodatkowych zgodnie z nową dyrektywą unijną sklep może obciążyć klienta kosztami w/w braków. Ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotów bielizny.

Koszty magazynowania

Towar zwrócony z naruszeniem Regulaminu lub obowiązującego prawa zostanie odesłany na koszt Klienta. W razie niepodjęcia przez Klienta odesłanego mu Towaru, Klient zostanie obciążony kosztami przechowania Towaru w stawce 2,46 (dwa złote 46/100 groszy) złotych brutto za każdy dzień przechowania.

Nasi Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 – 16:00 pod numerem telefonu: +48 68 453 84 94 i e-mailowo: biuro@cornucopia.com.pl

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. cornucopiagarlic.com.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: CORNUCOPIA SP Z O O UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA, biuro@cornucopia.com.pl. cornucopiagarlic.com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. cornucopiagarlic.com.pl nie jest producentem Towarów. cornucopiagarlic.com.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. cornucopiagarlic.com.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić cornucopiagarlic.com.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CORNUCOPIA SP Z O O UL. SARMACKA 1A / 45, 02-972 WARSZAWA, biuro@cornucopia.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. cornucopiagarlic.com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Prawa własności intelektualnej cornucopiagarlic.com.pl i ich ochrona

 1. Wszelkie treści dostępne w Sklepie, w szczególności opisy, zdjęcia, rysunki, oznaczenia wraz z elementami słownymi i graficznymi (znaki towarowe) (dalej: Treści) podlegają ochronie prawnej.
 2. Wszelkie prawa do Treści dostępnych w Sklepie przysługują cornucopiagarlic.com.pl lub/i osobom trzecim współpracującym z cornucopiagarlic.com.pl.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie ww. Treści bez naszej wyraźnej zgody.
 4. W celu dostarczania najlepszych usług korzystamy z usług projektantów, stylistów i fotografów. Nasze zdjęcia są objęte prawami autorskimi jako utwory.
 5. Kopiowanie i rozpowszechnianie Treści dostępnych w Serwisie w Internecie lub innych mediach bez naszej zgody jest skutkować będzie naliczeniem przez nas – na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – opłaty w wysokości odpowiadającej dwukrotności odpowiednich stawek stosowanych przez Stowarzyszenie Fotografów Polskich.
 6. Przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzanie w błąd co do autorstwa naszych treści stanowi przestępstwo z art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy cornucopiagarlic.com.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy cornucopiagarlic.com.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę cornucopiagarlic.com.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

 

Top
0
  0
  Twój wózek
  Twój koszyk jest pusty